Kimura, I

1983

Mukai, T, Matsumoto, H, Hashimoto, K, Kimura, I
PDF (Online Viewing) 262.pdf
Mukai, T, Hashimoto, K, Matsumoto, H, Kimura, I
PDF (Online Viewing) 263.pdf

1981

Kimura, I, Matsumoto, H, Hashimoto, K, Mukai, T

1980

Matsumoto, H, Kimura, I
PDF (Online Viewing) 237g.pdf

1966

Vigneron, J, Kimura, I, Smith, RL, Katsufrakis, JP
PDF (Online Viewing) 072.pdf
Kimura, I, Carpenter, GB, Katsufrakis, JP
PDF (Online Viewing) 073.pdf
Kimura, I
PDF (Online Viewing) 0071.pdf

1965

Kimura, I, Brice, NM, Smith, RL
PDF (Online Viewing) 066.pdf